دانش آموز کدام پایه هستید؟
(38.15%) 116
هفتم
(11.51%) 35
هشتم
(12.17%) 37
نهم
(9.539%) 29
دهم
(15.46%) 47
یازدهم
(13.15%) 40
دوازدهم

تعداد شرکت کنندگان : 304