دانش آموز کدام پایه هستید؟
(37.78%) 116
هفتم
(11.40%) 35
هشتم
(12.05%) 37
نهم
(9.446%) 29
دهم
(15.96%) 49
یازدهم
(13.35%) 41
دوازدهم

تعداد شرکت کنندگان : 307